PRAVILNIK ZGRADE MURAI

Platforma za Društveni centar Čakovec (u daljnjem tekstu: Platforma) i Općina Sveti Juraj na Bregu dana 9. studenog 2020. godine su potpisale Sporazum o suupravljanju zgradom Doma kulture Jurice Muraia za razdoblje 2020.-2023. Civilno-javno partnerstvo provodit će se kroz model zajedničkog upravljanja Općine Sveti Juraj na Bregu i Platforme zgradom Doma kulture Jurice Muraia u vlasništvu Općine Sveti Juraj na Bregu. Civilno-javno partnerstvo predstavlja zajedničko i suradničko djelovanje i dijalog između organizacija javnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg, djelotvornijeg i učinkovitijeg upravljanja i korištenja javnih resursa u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. 

Zajedničko upravljanje zgradom Doma kulture Jurice Muraia obavlja se u svrhu:
• osiguravanja prostora za razvoj i podršku provedbi umjetničkih, kulturnih, društvenih i edukacijskih programa;
• povećanja kvalitete i broja umjetničkih, kulturnih, društvenih i edukacijskih programa;
• povećanja lokalne (ko)produkcije i proizvodnje umjetničkih, kulturnih, društvenih i
edukacijskih programa;
• povećanja vidljivosti programa i aktivnosti kroz nove modele/alate informiranja (web
stranica, društvene mreže).

Sukladno tome, ovim pravilnikom definiraju se uvjeti korištenja prostora zgrade Doma kulture Jurica Murai i to: način rada, opis korištenja tehničke opreme, način određivanja termina i obveze organizatora programa. Cilj ovoga pravilnika je sukladan definiranim djelatnostima Platforme i Općine Sveti Juraj na Bregu u svrhu programskog povezivanja i suradnje javnog sektora s institucionalnim, nezavisnim i drugim inicijativama i programima u kulturi te drugim društvenim poljima djelovanja kroz pružanje mogućnosti razvoja različitih kulturnih aktivnosti koje uključuju: glazbene programe, programe izvedbeno-scenskih umjetnosti, izložbene programe, programe novomedijske kulture, književne prezentacije, filmske programe, različite vrste edukacija, konferencija, simpozija i slično.

Odredbe Pravilnika su dužni poštovati svi korisnici koji su sklopili ugovor o korištenju prostora zgrade Doma kulture Jurice Muraia.
Opći uvjeti korištenja
Prostorije Doma kulture Jurice Muraia mogu koristiti svi oni koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom kroz programe koji pripadaju usuglašenom programskom profilu unaprijed definiranih područja. Prije svega, programi u prostorijama Doma kulture Jurice Muraia otvoreni su za suradnju s udrugama, umjetničkim organizacijama i pojedincima koji čine nezavisnu suvremenu kulturnu i umjetničku scenu, ali jednako tako i drugim institucionalnim i nezavisnim organizacijama i pojedincima koji poštuju osnovne vrijednosti zastupljene Pravilnikom.

Svi programi moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

- poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda: programi se ne smiju zasnivati na širenju mržnje ili bilo kakvog oblika netrpeljivosti na rasnoj, nacionalnoj, seksualnoj ili rodnoj osnovi.
- dostupnost i participacija: programi moraju biti raznovrsni i dostupni svima, nezaposlenima oba spola, svim dobnim skupinama uključujući i starijima od 54 g., osobama s invaliditetom, nacionalnim manjinama i sl., čime će se pružiti mogućnost stvaranja jednakih uvjeta za različite korisnike kako bi svi imali jednaku slobodu izražavanja, jednake šanse za sudjelovanje i korist od organizacije programa u zgradi Doma kulture Jurice Muraia.
- partnerstvo: sve korisnike tretira se jednako te se moraju vjerodostojno obvezati i pridržavati odredbi uvjeta i kriterija korištenja definiranih Pravilnikom, Cjenikom i Ugovorom o korištenju prostora zgrade Doma kulture Jurice Muraia.
- povjerenje i suradnja: sa svim korisnicima želi se uspostaviti kvalitetan odnos temeljen na transparentnosti, dobroj suradnji te izgradnji dugoročnog povjerenja.
Ako se korisnik ne pridržava navedenih kriterija, Programski odbor može odlučiti da mu se na određeno vrijeme onemogući korištenje prostora
Korisnici i nositelji programa

Nositelji programa u zgradi Doma kulture Jurice Muraia mogu biti:
 - udruge,
 - umjetničke organizacije,
 - neformalne grupe, pojedinci i drugi subjekti,
 - javne ustanove i institucije.

Predloženi programi moraju pripadati sljedećim područjima:
- umjetnost i kultura, poglavito suvremeni oblici,
- suvremene kritičke društvene prakse: promišljanje društvenih prilika i poticanje društvene promjene,
- obrazovni program namijenjen razvoju i jačanju kapaciteta lokalne zajednice i organizacija civilnog društva u sektoru društvene, kulturne i socijalne    djelatnosti,
- programi sektora kreativne industrije,
- druga područja koja utvrdi Koordinacijski odbor.

Zgrada Doma kulture Jurice Muraia nije primarno namijenjena za religijske programe i skupove u organizaciji udruga ili drugih subjekata koje su u svojoj primarnoj orijentaciji religioznog karaktera. Također, nije primarno namijenjena za političke stranke, kao ni za bilo koju organizaciju koja promovira određenu političku opciju.

Vrste programa prema listi prioriteta
U slučaju da se za isti termin prijavi više programa, prednost se određuje prema listi prioriteta:
1. Javni programi (izložbe, glazbeni programi svih oblika, izvedbeno-scenske intervencije, javne tribine, konferencije, predavanja, filmski i književni programi)
2. Radionice (manje grupe korisnika, zatvoreni simpoziji)
3. Prezentacije (konferencije, javne prezentacije udruga/organizacija)
4. Razvoj produkcije (probe, istraživanja, razvoj projektnih aplikacija, razvoj različitih oblika suvremenog kulturnog stvaralaštva)
5. Sastanci (organizacija civilnog društva, društvenih aktera)
6. Ostali programi (skupštine, sjednice, kongresi i sl.)
Rezervacija termina
Rezervacija termina, odnosno prijava programa, obavlja se isključivo putem online formulara, uz prethodni pregled dostupnih termina u javnom kalendaru (https://pdcck.hr/murai/pronadi-sve-dogadaje/). Termine je potrebno rezervirati minimalno 5 (pet) radnih dana unaprijed.
Odgovor na upit o rezervaciji prostora dostavlja se unutar 3 (tri) radna dana nakon zaprimanja zahtjeva za rezervaciju/prijavu programa, a eventualne promjene je potrebno javiti najmanje 7 (sedam) radnih dana prije ugovorenog termina događanja.

Struktura i trajanje termina
Dodijeljeni termin se dijeli na:
1) programski dio – veći dio ukupnog termina;
2) tehnički dio (postavljanje/rastavljanje); te će na taj način biti dogovarani i upisani u kalendar korištenja te definirani ugovorom.

Rastavljanje može trajati najdulje do 16.00 sati dan nakon završetka javnog programa/događanja (osim nedjeljom). Ovisno o raspoloživosti termina, može se dogovoriti produljenje termina za postavljanje/rastavljanje, što se potvrđuje najranije u prethodnom tjednu. Korištenje prostora u okviru zadanih ograničenja je besplatno (osim za programe koji imaju ugostiteljsku djelatnost na koje se primjenjuju posebna pravila). Korisnik može, isključivo za javne programe, zatražiti dulji besplatni termin, ali samo ako postoji relevantna potreba koju treba jasno obrazložiti. Izvanredno, ako ima dovoljno termina, moguće je dogovoriti i dulje korištenje bez posebnog razloga, s tim da se u tom slučaju dodatni termini plaćaju.

Pojedini tipovi programa mogu dobiti prostor na korištenje kako slijedi:
• festivali: do 15 dana
• izložbe (uglavnom samostalne): do 15 dana
• pojedinačne predstave: 1,5 dana za postavljanje + 1 dan proba + do maksimalno 7 dana izvedbi
• konferencije, skupovi: 1,5 dana postavljanja + do maksimalno 4 dana programa
• muzički programi (koncerti, partiji): 1,5 dana postavljanja + do maksimalno 3 dana programa (više od toga je festival)
• ostala događanja: 1,5 dana postavljanja + maksimalno 3 dana programa.
Odluka o provedbi programa
Prijedlog godišnjeg programa korištenja zgrade Doma kulture Jurice Muraia donosi Programski odbor zgrade Doma kulture Jurice Muraia na temelju zaprimljenih prijava kroz godišnje pozive. Na temelju javnog poziva i prema prijedlogu Programskog odbora Upravitelj zgrade Doma kulture Jurice Muraia izrađuje godišnji program kojega odobrava Koordinacijski odbor. Dodatne zahtjeve za korištenje prostora zgrade Doma kulture Jurice Muraia razmatra i uvrštava u godišnje i mjesečne planove upravitelj zgrade Doma kulture Jurice Muraia u suradnji s Programskim odborom.
Za svaki program odobren temeljem ovog Pravilnika potpisuje se Ugovor o privremenom korištenju u 2 (dva) primjerka. Ugovor definira prava i obveze korisnika te ga potpisuju vlasnik prostora, Općina Sveti Juraj na Bregu, i korisnik prostora zgrade Doma kulture Jurice Muraia.
Cijena najma prostora
Cijena najma prostora definirana je Cjenikom zgrade Doma kulture Jurice Muraia.
Uskraćivanje mogućnosti korištenja
U slučajevima otkazivanja termina koji je već ugovoren (osim u slučaju više sile, tj. osim u slučaju nastupa objektivnih okolnosti na koje se ne može utjecati) te u slučajevima grubog kršenja ugovornih obveza, Koordinacijski odbor zgrade Doma kulture Jurice Muraia zadržava pravo uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja prostora na rok od najdulje godinu dana.
Svaki tjedan šaljemo pozivnice zanimljivih događaja i novosti iz kreativnog svijeta!

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR MURAI

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Platforme za Društveni centar Čakovec.